FORGOT YOUR DETAILS?

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ogólne Informacje

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych nam przez Klientów jest Spółka Karolczyk & Karolczyk Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Warszawskiej 104, 87-500 Rypin o nr NIP 892-148-32-62 i nr regon: 365591113, wpisana do KRS w Rejestrze Przedsiębiorców, pod nr KRS 0000641070, której własnością jest sklep internetowy pieczoneiwedzone.pl.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator traktuje podane dane jako poufne i nie udostępnia ich osobom nieuprawnionym.

Cel i zakres przetwarzania danych

 1. Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora są wszelkie czynności i procesy prowadzące do realizacji umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie internetowym, wysyłki tych produktów do Klienta, jak również późniejsza ewentualna obsługa reklamacyjna.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Dla Klientów posiadających w Sklepie Internetowym Konto Klienta przetwarzana jest również historia składanych zamówień.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego i zawierania umów sprzedaży. Zakres wymaganych danych jest każdorazowo wskazany.
 4. W przypadku zawierania i wykonywania umów sprzedaży, dane Klienta przetwarzane są do czasu wywiązania się Administratora z umowy, tj. dostarczenia produktów do Klienta, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z nawiązanego stosunku umownego. W przypadku świadczenia innych usług (prowadzenia Konta Klienta) dane osobowe przetwarzane są do czasu posiadania przez Klienta takiego Konta.
 5. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych, Administrator przekazuje dane osobowe Klientów - jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za pośrednictwem PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Kurierem InPost Integer Group Services Sp. z o.o. jest właścicielem praw do marki InPost: Integer Group Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000543075, NIP 6793107918, REGON 360754438, kapitał zakładowy 498 804 20,00  zł. opłacony w całości.

Podstawa przetwarzania danych oraz uprawnienia podmiotu danych

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oraz zawieranie umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług lub zawrzeć umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne między innymi gdy:
  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  Dodatkowo należy podkreślić, że zgoda podmiotu danych na ich przetwarzanie to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego celem przyzwolenia na przetwarzanie.
  Jednocześnie Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe podmiotu danych w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2.
  Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  Rozwiązanie Umowy lub cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rozwiązaniem Umowy lub cofnięciem zgody.
 4. Zgodnie z art. 15 – art. 18 oraz art. 20 – art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą ma między innymi:
  a) prawo do dostępu do własnych danych,
  b) prawo do sprostowania danych,
  c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych, w tym profilowania.
  Podmiot danych ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4 można korzystać z opcji w ramach Konta Klienta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@pieczoneiwedzone.pl albo pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

Polityka cookies:

 1. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies operator Spółka Karolczyk & Karolczyk Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Warszawskiej 104, 87-500 Rypin o nr NIP 892-148-32-62 i nr regon: 365591113, wpisana do KRS w Rejestrze Przedsiębiorców, pod nr KRS 0000641070, której własnością jest sklep internetowy pieczoneiwedzone.pl
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. W związku ze zmianami w Prawie Telekomunikacyjnym informujemy, że oprogramowanie sklepu pieczoneiwedzone.pl zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących poniższych obszarów aktywności naszych klientów:
 • id sesji
 • ostatnio oglądane produkty
 1. Pliki cookies przechowywane będą w celu utrzymania sesji użytkownika w ramach serwisu; dostosowanie serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników; tworzenie statystyk oglądalności serwisu
 2. Każdy z użytkowników, w każdym czasie, może samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce. Jeżeli użytkownik po zapoznaniu się z informacjami o ciasteczkach nie dokona zmiany ustawień, przyjmuje się, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu internetowego.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  b) używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL),
  c) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
  d) przetwarzanie danych wyłącznie przez osoby upoważnione.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego, RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
TOP